UDCNTT

Bài giảng: Sinh viên có thể tải các phần bài giảng của giảng viên trong này.

Thông báo mới: Sinh viên có thể xem những thông báo mới về môn học trong mục này.

Trao đổi-thảo luận: Sinh viên có thể trao đổi các vấn đề liên quan đến môn học trong mục này.

Advertisements
%d bloggers like this: